Przetargi  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Archiwum 2010

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży samochodu terenowego z możliwoscią zainstalowania specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do prowadzenia pomiarów terenowych
data zamieszczenia: 16.07.2010

Lódź: SAMOCHÓD TERENOWY
Numer ogłoszenia: 75392 - 2010;
data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, ul. Tylna 3, 90-364 Lódź, woj. łódzkie, tel. 42 681 70 07, faks 42 681 30 69. Adres strony internetowej zamawiającego: www.erce.unesco.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Panstwowa Jednostka Organizacyjna - Instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SAMOCHÓD TERENOWY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: samochód terenowy z możliwoscią zainstalowania specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do prowadzenia pomiarów terenowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówien uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.31.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 1 000,00

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku aktualnego odpisu z wlaściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku certyfikat ISO III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,aktualnego zaświadczenia ZUS potwierdzającego ,że wykonanwca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaleglych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowia osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
Cena - 30
parametry techniczne - 30
parametry obsługi posprzedażnej - 20
mozliwość zainstalowania specjalistycznej aparatury laboratoryjnej do dokonywania pomiarów terenowych - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ERCE.UNESCO.LODZ.PL Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 90-364 Łódź, ul. Tylna 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 11:00, miejsce: 90-364 Łódź, ul. Tylna 3.
IV.4.5) Termin związania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź