Strona główna  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Dla pracownika - PPK
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
Covid-19
RODO
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Nowa strona BIP ERCE pod adresem: https://www.erceunescolodz.org/bip-erceStatus prawny i organizacyjny Instytutu

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku, na mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007roku powołano jednostkę badawczą pod nazwą Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi.


Instytut badawczy o nazwie Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk zwany dalej "Instytutem" działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą";
  • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 96 poz.619 ze zm.)
  • statutu ERCE PAN z dnia 8 lipca 2013 r.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego


Przedmiot i zakres działania Instytutu:

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz przystosowywanie wyników tych prac do zastosowania w praktyce.

Profil naukowy ERCE PAN ukierunkowany jest na promowanie wysoko zaawansowanych badań ekohydrologicznych, systemów monitoringu i modelowania, przekazywanie wiedzy oraz jej wdrażanie w dążeniu do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód w oparciu o Ramową Dyrektywę Wodną Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/EC) oraz innych przepisów prawa UE dotyczących środowiska.


Struktura organizacyjna Instytutu:

W skład Instytutu wchodzą:

  • Zakład badawczy ekohydrologii ekosystemów rzecznych i obszarów zurbanizowanych
  • Zakład badawczy ekohydrologii molekularnej

Organami Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN są:

  • Dyrektor Instytutu
  • Rada Naukowa Instytutu


  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź
 
odlewania aluminium