Przetargi  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Archiwum 2010

Przetarg nieograniczony dotyczący dostawy i instalacji chromatografu jonowymiennego do oznaczenia anionów i kationów nieorganicznych
data zamieszczenia: 16.07.2010

Łódź: CHROMATOGRAF Numer ogłoszenia: 155343 - 2007; data zamieszczenia: 31.08.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 145439 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN, ul. Tylna, 90-364 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6817007, 6817006, fax 0-42 6813069.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka naukowa PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CHROMATOGRAF.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa i instalacja chromatografu jonowymiennego do oznaczenia anionów nieorganicznych
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.25.32.20-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 150000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* A.G.A Analytical EDWARD ROMANOWSKI, Nowoursynowska 121 d, 02-797 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie. V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZA I NAJWYŻSZA CENA (bez VAT)
* Cena wybranej oferty: 156600.00
* Oferta z najniższą ceną: 156600,00 / oferta z najwyższą ceną: 156600,00
* Waluta: PLN.

  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź