Przetargi  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu "Łódź: SIEĆ PIEZOMETRÓW" nr 213764 - 2010
data zamieszczenia: 16.07.2010

W związku z realizacją projektu

LIFE+ EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych 'EKOROB' LIFE08 ENV/PL/000519

Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź poszukuje usługodawcy dla:

założenia sieci piezometrów na terenach przyległych do obszarów przeznaczonych na skonstruowanie stref ekotonowych oraz opracowanie raportu końcowego ze zrealizowanych prac.

Piezometry umieszczone będą w obszarach zasilania wodami podziemnymi stref ekotonowych. Zasadniczym celem prac jest monitoring stanu fizykochemicznego wód podziemnych dla potrzeb szacowania efektywności działania stref ekotonowych w redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Prace instalacyjne na poszczególnych obiektach będą stanowiły podstawy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej.

Miejsce instalacji:

4 poligony demonstracyjne w zlewni bezpośredniej zbiornika Sulejów: obszary, na których zostaną skonstruowane strefy ekotonowe znajdują się w rejonie miejscowości:

 • Zarzęcin - działka o nr 1/2 (KW 36147, zał.1a)
 • Barkowice - działka o nr 1482/3 (KW 13379, zał.1b)
 • Barkowice - działka o nr 1482 /4 (KW 13379, zał.1b)
 • Swolszewice Duże - działka o nr 453/14 (KW62148, zał.1c)

Prace realizowane będą w trudnodostępnym terenie, bez możliwości wjazdu wiertnicami samochodowymi. Piezometry będą instalowane w miejscach bezpośrednio wskazanych w terenie przez Zamawiającego tj. merytorycznego współrealizatora projektu.

Ilość piezometrów:

 • Zarzęcin ok. 5 szt.
 • Barkowice ok. 15 szt.
 • Swolszewice Duże ok. 10 szt.

Łącznie 30 piezometrów o szacunkowej maksymalnej głębokości do ok. 7m ppt

Uwarunkowania realizacyjne:

 • średnica piezometrów- 2 cale, umożliwiająca wykorzystanie standartowych próbników i systemów pompujących używanych w pracach monitoringowych.
 • piezometry winny być wykonane z w pełni obojętnych chemicznie materiałów, co powinno winny umożliwiać prowadzenie precyzyjnych badań fizyko-chemicznych.
 • w celu uniknięcia zniszczenia posterunków, piezometry winny być zamykane zabetonowanymi stalowymi kołpakami.
 • pobór próbek oraz wykonanie badań współczynnika filtracji (łącznie 10-12 badań),
 • naniesienie sieci piezometrów na podkład kartograficzny oraz i ich niwelacja.
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: mapę lokalnych utworów powierzchniowych, lokalną mapę hydroizohips, profile poszczególnych piezometrów oraz przekroje geologiczne w wytypowanych przekrojach (transeptach) badawczych. Dokumentacja zostanie przekazana w 7 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej do wydruku. Zamawiającemu zostaną przekazane pliki źródłowe dokumentacji technicznej i opisu (.dwg; .doc; .xls)

Warunki jakie winni spełniać wykonawcy:

Wykonawcy winni:

 • posiadać kwalifikacje do realizacji prac (IV lub V kategoria uprawnień hydrogeologicznych)
 • wykazać się realizacją przynajmniej trzech podobnych baz piezometrycznych do realizacji badań naukowych na potrzeby ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych i cennych przyrodniczo.
 • wykazać się wykonaniem w trzech ostatnich latach przynajmniej 3 istotnych projektów środowiskowych obejmujących rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz problematykę retencji (każdy na minimalną kwotę 50.000.00 zł netto)

Terminy:

Termin rozpoczęcia prac terenowych: do 10.08.2010
Przewidywany termin odbioru prac i opracowań: do 20.09.2010

Kryterium wyboru oferenta:

60% zaproponowana cena
30% merytoryczna ocena oferenta
10% termin realizacji


Nazwisko osoby merytorycznej i kontakty:

Dr Katarzyna Izydorczyk
Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii,
ul. Tylna 3, 90-364 Łódź:
tel. 42 681 70 07

Zleceniodawca zastrzega możliwość unieważnienia przetargu, beż podania przyczyn.

  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź